Om os

Thyborøn Fjernvarmes historie.

Selskabet Thyborøn Fjernvarme AmbA blev oprettet på den stiftende generalforsamling den 17. november 1992.
Selskabet var et såkaldt "barmarksværk", idet der ikke var fjernvarme i Thyborøn på det pågældende tidspunkt.

Under planlægningen blev det overvejet, om det var rentabelt at udnytte overskudsvarme fra Cheminova (FMC) og fiskemelsfabrikken TAF (999)

Det viste sig dog, at det ikke var rentabelt, idet overskudsvarmen var pålagt en ikke uvæsentlig overskudsvarmeafgift.

Valget faldt i stedet på en fliskedel, og anlægget blev opført af Vølund. Ledningsnettet blev etableret af Løgstør Rør (Logstor)

Den første bestyrelse for Thyborøn Fjernvarme bestod af følgende personer:

Formand: Henning Jepsen, Næstformand: Detmar H. Lübben, Kasserer: Steen Trier Lund, Sekretær: Chresten L. Kristensen, Bestyrelsesmedlem: Henri Jensen, Bestyrelsesmedlem Jørgen Slot, Kommunalrepræsentant Simon B. Eriksen.

Fra starten var der tilsluttet 704 kunder til værket.

At Thyborøn Fjernvarme fra starten besluttede at anvende træflis som det primære brændsel, har vist sig at være et godt valg, idet flispriserne gennem de seneste år har gennemgået en moderat prisudvikling, hvor man på andre brændsler har set kraftige prisstigninger.

Træflis er samtidig et CO2 neutralt brændsel, hvorved forstås at træet optager den samme mængde CO2 under sin opvækst, som træet afgiver ved afbrænding. Derved bidrager varmeproduktionen på Thyborøn Fjernvarme ikke til den globale opvarmning.

Thyborøn Fjernvarme anvender kun certificeret bæredygtigt flis, og andelen af energi som anvendes til flisning og transport af flisen til værket, udgør under 3 % af den samlede energi som flisen indeholder.

I takt med de stigende olie- og elpriser, har der gennem årene været en markant fremgang i antallet af tilsluttede huse.

Den positive udvikling i antal kunder betød, at fliskedlen ikke kunne levere varme nok i spidslast perioderne, som typisk er hverdage mellem kl. 06.00 - 09.30 i vintermånederne.

I disse perioder var det nødvendigt at starte oliekedlerne op for at lave varme nok, og olie er væsentligt dyrere at anvende end flis.

I 2004 blev der derfor opført en akkumuleringstank ved siden af værket, som er en isoleret lagertank for varmt vand.

I perioder hvor fliskedlen nemt kan følge med, sendes der varmt vand over i tanken, og når det kniber med at følge med efterspørgslen, er det muligt at tage den manglende varme fra akkumuleringstanken.

I årene efter fortsatte tilgangen af nye forbrugere og pr. 30. juni 2011 var antallet af kunder nået op på 1039. Særligt erhvervskunderne på Thyborøn Havn, betød en markant fremgang i varmesalget.

Da fliskedlen samtidig nærmede sig 20 år, blev det i 2012 besluttet at undersøge mulighederne for at udvide varmeproduktionskapaciteten.

I samråd med værkets rådgiver, blev mange forskellige teknologier undersøgt, b.la. flisforgasning som anlægget i Harboøre, solvarme, halmvarme, overskudsvarme, og et anlæg som kan brænde have- parkaffald.

Beregningerne pegede dog på at en ny og større fliskedel ville være det bedste valg for Thyborøn Fjernvarme, og udvidelsesplanerne blev godkendt på generalforsamlingen i 2013.

I starten af 2014 blev der indgået en totalentreprisekontrakt med Tjæreborg Industri A/S om opførelse af et 8,3 MW flisanlæg med absorbtionsvarmepumpe, samt tilhørende kedelbygning, grov værksted/lager og kontor/mødelokaler,

Opførelsen af det nye værk viste sig dog at blive noget mere problematisk end forventet.

Kort efter de store betonelementer var rejst, kom der alvorlige sætningsskader i ca. 1/3 af bygningen, og årsagen stod relativt hurtigt klar, - sandet under visse dele af bygningen var ikke komprimeret tilstrækkeligt under genindbygning af det opgravede sand.

Det afstedkom et gevaldigt juridisk slagsmål mellem de involverede parter, og betød at hele projektet blev forsinket i ca. 2 år.

Det var naturligvis meget frustrerende for Thyborøn Fjernvarmes bestyrelse og ansatte, at havne i denne situation, men heldigvis lykkes det at gennemføre projektet med et tilfredsstillede resultat.  D. 20. maj 2017 kunne bestyrelsen og ansatte stolt fremvise resultatet for alle interesserede ved et åbent hus-arrangement.

Klodens klimaudfordringer betyder også at Thyborøn Fjernvarme konstant ser på nye miljøvenlige måder til opvarmning af kundernes huse, og det har i 2022 resulteret i et samarbejde med Thyborøn havn, om udnyttelse af overskudsvarme fra havnens nye køleanlæg i Konsumcenteret, så køleanlæggets overskudsvarme kan sendes ud i fjernvarmenettet.

De seneste år er der også blevet regnet på mulighederne for at anvende elektricitet i varmeproduktionen, enten via en elkedel eller en eldrevet varmepumpe, og der har også været overvejelser i gang, om anskaffelse af en vindmølle til at forsyne værket med strøm til varmeproduktionen.

Miljøhensyn, energiafgifter og energipriser bliver afgørende for værkets fremtidige valg af forsyningskilde, og det bliver spændende at følge udviklingen.

I 2022 rundede værket kunde nummer 1085 og flere er stadig på vej.

Dermed er ca. 92 % af Thyborøns ejendomme og virksomheder tilsluttet fjernvarmen.

Fliskedlen sættes på plads

//